TAJUK PERBINCANGAN DAN PEMBENTANGAN KUMPULAN PKU 3111
PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN SEMESTER 5, 2011
TARIKH
TOPIK
CATATAN
Minggu 1
Strategi dan Penempatan Pelajar
·         Isu Individu (Integrasi vs Inklusif)
1.       Penempatan
2.       Perbezaan antara individu dan penyesuaian
3.       Kesan kecacatan kepada individu
·         Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
1.       Pengajaran individu
2.       Pengajaran kumpulan
·         Kemudahan dan Prasarana
1.       Peruntukan kewangan
2.       Lokasi dan jenis
3.       Kemudahan-kemudahan
4.       Peralihan ke alam pekerjaan
·         Keberkesanan sekolah-sekolah khas

INDIVIDU
24 – 25 Januari
Profesionalisme Guru
·         Keperluan Guru
1.       Kelayakan guru
2.       Motivasi guru
3.       Keterampilan guru
4.       Latihan guru asas
·         Peningkatan Profesionalisme
1.       Kursus dalam perkhidmatan
2.       Pendidikan jarak jauh
3.       Kajian berasaskan bilik darjah
·         Sokongan Pengurusan Sekolah
1.       Kerjasama
2.       Kenaikan pangkat
3.       Penghargaan dan pengiktirafan
4.       Kebajikan
5.       Kerja berpasukan
KUMPULAN 1
Azlan
Kiven
Sher
Safhwan

Fokus:

Sejauh mana criteria pemilihan calon guru Pemulihan dapat memenuhi keperluan program pemulihan di sekolah.

Sejauh mana kursus/latihan yang disediakan dalam praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan meningkatkan kompetensi guru pemulihan.

Sejauh mana sokongan pengurusan sekolah dapat meningkatkan kualiti pelaksanaan program pemulihan di sekolah.

7 – 8 Februari
Pelaksanaan Pengajaran
·         Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
1.       Kandungan
2.       Kemahiran
·         Perancangan Kurikulum
1.       Kemahiran guru
2.       Inovasi
3.       Pentafsiran kurikulum
·         Strategi Pelaksanaan
1.       Keberkesanan Kaedah
2.       Bahan Bantu Belajar
3.       Komitmen guru
·         Bebanan Tugas
1.       Jawatankuasa dalam Organisasi
2.       Bilangan waktu mengajar
3.       Pengkhususan mata pelajaran
KUMPULAN 2
Erlie
Aloha
Grace
Rejiah

Fokus:

Bagaimana kandungan dan kemahiran dapat dimanipulasi oleh guru melalui:

1.       Pelaksanaan bimbingan
2.       Pembinaan bahan bantu mengajar
3.       Inovasi
4.       Kajian Tindakan

Bagaimana kandungan dan kemahiran dapat diberi nilai tambah bagi mengatasi kekangan di bilik darjah

Bagaimana beban tugas guru pemulihan di sekolah dapat ditangani agar tidak menjejaskan tugas-tugas utama.
14 – 15 Februari
Pelabelan, Pengasingan dan Integrasi
·         Pelabelan
1.       Implikasi terhadap murid
2.       Implikasi terhadap ibu bapa
3.       Implikasi terhadap guru dan sekolah
·         Pengasingan
1.       Kesan kepada murid
2.       Sokongan dan kerjasama
3.       Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum
·         Integrasi
1.       Masalah normalisasi
2.       Masalah disiplin
3.       Pemilihan kelas

KUMPULAN 3
Jaynrose
Flora
Tham
Khatayrina

Fokus:

Sejauhmana pelabelan memberi implikasi terhadap murid, ibu bapa dan guru (sekolah). Sarankan langkah-langkah yang boleh meminimumkan implikasi berkenaan.

Sekolah integrasi akan berjaya mencapai objektifnya sekiranya beberapa masalah dapat ditangani dengan sistematik. Beri pandangan anda.

22 – 23 Februari
Pentaksiran Pembelajaran Murid
·         Saringan dan Diagnosis
1.       Menentukan criteria ujian
2.       Membina instrumen
3.       Pengendalian ujian
·         Pengumpulan Maklumat
1.       Analisis data
2.       Menilai dan mentafsir dapatan
3.       Membuat keputusan
·         Tindakan susulan
1.       Merancang tindakan lanjut
2.       Melaksana pengajaran
3.       Membuat pilihan
KUMPULAN 4
Hariyanti
Izatul
Elvy

Fokus:
Sejauhmana saringan dan diagnosis dapat memberi maklumat tepat tentang tahap penguasaan murid.

Bagaimana maklumat daripada saringan dan diagnosis membantu guru melaksanakan tindakan susulan.

Cadangan maklumat lain yang boleh digunakan untuk membantu guru.

1 – 2
Mac
Pengurusan Kelas Khas
·         Model Kelas Khas
1.       Model Hewett
2.       Model Montessori
3.       Stesyen
4.       Kiosk
·         Model Pengajaran Kumpulan
1.       Model I: 3 kumpulan yang berbeza
2.       Model  II: Kumpulan Kemahiran Hampir Sama
3.       Pengajaran Koperatif dan Kolaboratif
·         Khidmat Guru Pendamping
1.       Definisi dan Kepentingan
2.       Kelayakan dan Kewibawaan
3.       Cara Pelaksanaan
KUMPULAN 5
Azwani
Farah
Nurhidayah
Siti Affisah

Fokus:

Bandingkan ke empat-empat model kelas khas yang dinyatakan.

Bagaimana model pengajaran kumpulan memberi kesan positif terhadap penguasaan murid.

Siapa yang layak menjadi guru pendamping dan apakah cabarannya?

*will be updated.
*softcopy: refer to azwani. tQ~!!